Reglementen

Reglementen

Competitie

Artikel  1:

In dit reglement wordt verstaan onder;

              MWTB     : Maas en Waalse TafeltennisBond

              Bestuur   : bestuur van de MWTB.

              W.S.       : wedstrijdsecretariaat van de MWTB.

 

              Speler(s) : zowel mannelijke als vrouwelijke.

 

Artikel  2:

 Het W.S. heeft de leiding en de verantwoordelijkheid over de competitiewedstrijden en andere wedstrijden die door de MWTB worden georganiseerd.

 

Artikel  3:

Het W.S. is alleen verantwoording schuldig aan het bestuur.


Artikel  4:

a.     Iedere speler die aan de seniorencompetitie deelneemt, moet tenminste 16 jaar, lopende de competitie, zijn;

b.    het bestuur kan daarvan op schriftelijk verzoek van de vereniging dispensatie verlenen;

c.     indien een jeugdspeler in de seniorencompetitie speelt, kan hij alleen dan naar de jeugdcompetitie worden teruggeplaatst, wanneer van zijn vereniging geen teams meer in de seniorencompetitie spelen;

 

Artikel  5:

Junioren mogen bij aanvang van de competitie niet ouder zijn dan 17 jaar.

 

Artikel  6:

Een speler is slechts voor één vereniging speelgerechtigd.

 

Artikel  7:

Tijdens de lopende competitie is het mogelijk om, precies op de helft van de gespeelde wedstrijden, een wijziging in het opgegeven team aan te brengen. De wijziging mag alleen plaatsvinden met een speler die tijdens de lopende competitie nog niet als teamspeler ingedeeld was in enig ander team, spelend bij de MWTB.

Tien dagen voorafgaande aan de wijziging dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij het wedstrijdsecretariaat.

Het bestuur beoordeelt de aanvraag en behoudt zich het recht voor anders te beslissen.

 

Artikel  8:

a.     Vóór de door het W.S. vastgestelde datum geven de verenigingen de spelers op een door het W.S. toegezonden inschrijfformulier op, waarbij zij aangeven in welk team zij zullen spelen;

b.    de verenigingen zijn verplicht om hun teams naar sterkte in te delen ( de sterkste spelers in het eerste team en zo vervolgen);

c.     spelers zijn, lopende de competitie, niet gerechtigd in een lager team te spelen dan voor dat waarvoor ze zijn opgegeven;

Een uitzondering op deze regel geldt alleen voor de spelers van de 3 laagste teams van een vereniging. Zij zijn, mits alle drie spelend in één en dezelfde klasse, gerechtigd bij elkaar in te vallen. Het bestuur houdt zich het recht voor bij onjuiste hantering van deze uitzonderingsregel de vereniging hierop aan te spreken en art. 9 te hanteren.

d.     hoger spelen is wel toegestaan, met dien verstande evenwel, dat wanneer een speler vijf maal in een hoger team is uitgekomen, hij niet langer gerechtigd is in het opgegeven team te spelen.

 

Artikel  9:

Speelt een speler in een lager team dan waarvoor hij is opgegeven, uitgezonderd de drie laagste teams van een vereniging in één en dezelfde klasse [zie art.8c], dan wordt aan dat team vijf strafpunten gegeven.

 

Artikel 10:

Het vorige artikel[art. 9] is ook van toepassing wanneer er een ongerechtigde speler in een team meespeelt.

 

Artikel 11:

Blijkt het W.S. dat spelers beneden hun sterkte zijn ingedeeld, dan zal het W.S. de vereniging opdracht geven, die spelers naar hun sterkte in te delen met onmiddellijke ingang.

Geeft de vereniging daar geen gehoor aan, dan is artikel 9 voor iedere wedstrijd waar zij aan deelnemen van toepassing.

 

Artikel 12:

Partijen van ongerechtigde spelers worden voor deze verloren verklaard.

 

Artikel 13:

a.     Elk team bestaat uit drie spelers;

b.    voor geldigheid van een wedstrijd dienen tenminste twee spelers op te komen;

c.     komen slechts twee spelers op, dan worden de partijen die de ontbrekende speler had moeten spelen als gewonnen door de tegenstanders verklaard;

d.     komt er slechts één of geen enkele speler op, dan wordt er niet gespeeld en worden aan dat team tien strafpunten gegeven en zal de wedstrijd door het W.S. opnieuw worden vastgesteld.

 

Artikel 14:

De competitie wordt gespeeld via klassen. Het bestuur stelt het aantal klassen vast.

 

Artikel 15:

Per jaar kunnen meerdere competities gespeeld worden.

 

Artikel 16:

Indien teams van één vereniging in één en dezelfde klasse zijn ingedeeld, dan spelen zij hun onderlinge wedstrijd zo vroeg mogelijk in de competitie.

 

Artikel 17:

a.     Teams spelen per klasse een volledige competitie;

b.    het hoogst eindigende team zal automatisch één klasse promoveren, mits niet in de hoogste klasse spelend en het laagst eindigende team zal automatisch één klasse degraderen, mits niet in de laagste klasse spelen. Echter kan het bondsbestuur in voorkomende situaties anders oordelen;

c.     wanneer er echter verschil bestaat tussen het aantal promoverende en het aantal degraderende teams naar en uit twee opeenvolgende klassen, dan zal door het bestuur een nadere promotie/degradatieregeling worden vastgesteld. Deze regeling wordt vermeld in het programmaboekje, dat vóór elke competitie aan de verenigingen wordt toegezonden.

 

Artikel 18:

a.     Komen twee teams, gezien het door hen behaalde aantal punten, voor promotie dan wel degradatie in aanmerking, dan is het resultaat van de onderling gespeelde wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd gespeeld op de wijze als in het volgend artikel vermeld is;

b.    komen er meer dan twee teams voor promotie of degradatie in aanmerking, dan zal tussen hen een halve competitie gespeeld worden. Halen uit deze halve competitie twee teams hetzelfde, hoogste, aantal punten, dan zal tussen deze teams een beslissingswedstrijd, zoals in het volgende artikel is vermeld, gespeeld worden. Is het hoogste aantal punten behaald door meer dan twee teams, dan zal het bestuur een nadere regeling vaststellen.

 

Artikel 19:

a.     Beslissingswedstrijden worden op dezelfde wijze gespeeld als competitiewedstrijden;

b.    deze wedstrijden worden op neutrale bodem gespeeld, tenzij de verenigingen anders overeenkomen. Daarvan moet het W.S. op de hoogte gebracht worden;

c.     halen beide teams hetzelfde aantal punten, dan zal elke speler één wedstrijd moeten spelen, waarbij de tegenstander door loting zal worden aangewezen;

d.     arbiters worden door het W.S. aangesteld.

 

Artikel 20:

a.     Iedere competitiewedstrijd bestaat uit tien partijen, te weten negen enkelspelen en één dubbelspel;

b.    per gewonnen partij krijgt men één punt;

c.     de winnaar van een partij is degene die het eerst drie gewonnen games heeft behaald.

 

Artikel 21:

De spelers zijn verplicht binnenschoeisel te dragen.

 

Artikel 22:

Bij gebruik van witte tafeltennisballen is het verboden in witte of witbenaderende kleding te spelen.

Bij gebruik van oranje tafeltennisballen is het verboden in oranje of oranjebenaderende kleding te spelen.

 

Artikel 23:

Uitstellen van wedstrijden is niet toegestaan.

Alleen in echte noodgevallen [b.v. sterfgevallen, onverantwoordelijke weersomstandigheden] is dit met toestemming van het W.S. mogelijk.

Bovengenoemd uitstel van wedstrijden moet zo vroeg mogelijk bij de tegenpartij bekend gemaakt worden.

Het is wel mogelijk om uit/thuiswedstrijden om te draaien of, bij verhindering op de oorspronkelijk geplande datum, voorafgaand aan deze datum te spelen.

 

Artikel 24:

Indien een team tijdens dezelfde competitie tweemaal zonder opgaaf van reglementaire redenen niet opkomt dagen, dan zal dit team voor de rest van de competitie worden uitgesloten van deelneming en daarbij aangemerkt worden als degradant voor de lopende competitie.

 

Artikel 25:

Bij het uit de competitie nemen van een team worden alle door dit team gespeelde wedstrijden als ‘niet gespeeld’ beschouwd.

 

Artikel 26:

Alle wedstrijden binnen de MWTB worden gespeeld met witte 40mm tafeltennisballen benoemd in de onderstaande reeks. Uitsluitend op blauwe tafels mag met ballen gespeeld worden in de kleur oranje ook benoemd in de onderstaande reeks.

 

Andro ***   wit met zwarte opdruk
Andro ***   oranje met zwarte opdruk
Butterfly ***   wit met zwarte opdruk
Butterfly ***   wit met rode opdruk
Butterfly ***   oranje met zwarte opdruk
Butterfly ***   oranje met rode opdruk
Cornilleau ***  bal wit en oranje
Donic ***   wit met zwarte opdruk
Donic ***   oranje met zwarte opdruk
DHS ***   oranje met zwart/rode opdruk
DHS ***   wit met zwart/blauwe opdruk
Heemskerk Champion ***
Joola ***   wit met blauwe opdruk
Joola ***   oranje met blauwe opdruk
Nittaku ***   wit
Nittaku ***   oranje

Rucanor Triple Circle,  wit met blauwe opdruk

Stiga ***   wit met zwarte opdruk
Stiga ***   oranje met zwarte opdruk
Tibhar ***   oranje met zwarte opdruk
Tibhar ***   wit met zwarte opdruk

Double Happiness *   wit met zwarte stempel
Double Happiness *   wit met rode stempel
Heemkskerk ***   wit met rode opdruk
Rucanor Double Circle   wit met blauwe opdruk
Rucanor Double Circle ***    oranje
Stiga Club Select   wit met zwart stempel
Stiga Club Select   oranje met zwart stempel
Three Ball   wit met rode opdruk
Three Ball   orange met zwarte opdruk
Tibhar Basic   wit met blauwe opdruk
Tibhar Basic   orange met blauwe opdruk

 

Artikel 27:

Alle wedstrijden dienen aan te vangen op het tijdstip dat is aangegeven in het competitieprogrammaboekje of onderling tussen partijen is overeengekomen.

Bij later aanvangen worden de volgende maatregelen getroffen:

- na 30 minuten te late aanvang wordt één wedstrijd voor het te laat komende team verloren verklaard;

- na 45 minuten twee wedstrijden;

- na 60 minuten drie wedstrijden.

Kan de wedstrijd 90 minuten na het aanvangstijdstip nog niet gestart worden, dan wordt de wedstrijd vervallen verklaard en wordt de nalatige partij beschouwd als niet te zijn opgekomen.

[art. 13d]

 

Artikel 28:

Indien een wedstrijd wordt gestaakt, dan stelt het bestuur de schuld vast.

Wordt de schuld toegewezen aan één team, dan wordt dit team bestraft met vijf strafpunten, worden reeds gespeelde partijen (eventueel) ongeldig verklaard en zal de wedstrijd overgespeeld worden in de accommodatie van de tegenstander.

Zijn beide teams schuldig bevonden, dan krijgen zij beide vijf strafpunten, worden reeds gespeelde partijen ongeldig verklaard en zal de wedstrijd in zijn geheel overgespeeld moeten worden in een accommodatie die door het W.S. zal worden aangegeven.

Beide teams zijn verplicht een uitgebreid rapport van de gestaakte wedstrijd binnen één week naar het W.S. te sturen.

 

Artikel 29:

De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het correct invullen en ondertekenen van het door de MWTB verstrekte wedstrijdformulier, en zij dient dit zo spoedig mogelijk, doch vóór het einde van de speelweek, aan het W.S. toe te zenden.

 

Artikel 30:

Het is de leden toegestaan speelgerechtigd te zijn in elke andere bond dan de MWTB.

 

Artikel 31:

Bij toetreding van een nieuwe vereniging worden haar teams, in overleg met betreffende vereniging, door het W.S. in klassen ingedeeld.

 

Artikel 32:

Bij terugtrekking van een opgegeven of verwijdering van een team door het W.S. of het bestuur, is de desbetreffende vereniging € 4,50  boete schuldig.

 

Artikel 33:

Wedstrijdtechnisch zijn verder de spelregels van toepassing, zoals zij worden uitgegeven door de Nederlandse Tafeltennisbond [NTTB].

 

Artikel 34:

Voor wedstrijden of reeksen van wedstrijden anders dan competitiewedstrijden, stelt het bestuur aparte reglementen vast.

Deze reglementen kunnen bepalingen bevatten, die afwijken van dit reglement.

 

Artikel 35:

Bij competitiewedstrijden voorzien de verenigingen zelf in hun arbitrage.

Protesten tegen de arbiter zijn niet toegestaan.

 

Artikel 36:

Wanneer verenigingen in een concreet geval één of meer bepalingen van dit reglement verschillend interpreteren, leggen zij dit geschil voor aan het bestuur.

Het bestuur doet binnen één maand na ontvangst een voor hen bindende uitspraak.

 

Artikel 37:

De MWTB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel dat men oploopt en/of voor diefstal of vermissing van goederen, vóór, tijdens of ná het spelen van een wedstrijd.

 

Artikel 38:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Beker

Artikel  1:

Er wordt jaarlijks door de MWTB een
bekercompetitie voor teams georganiseerd.


Artikel  2:

Op de bekercompetitie is, voor zover als mogelijk, het competitiereglement MWTB van toepassing.


Artikel  3: 

Dit reglement kan echter, van het in art.2 bedoelde, afwijkende bepalingen bevatten.


Artikel  4: 

In de MWTB- bekercompetitie zijn alleen speelgerechtigde competitieleden van de MWTB tot deelname gerechtigd.


Artikel  5:

De deelnemende teams mogen samengesteld zijn met leden uit verschillende klassen, met dien verstande dat zij lid zijn van een en dezelfde vereniging.


Artikel  6:

a : Een deelnemend team bestaat maximaal uit 5 spelers [inclusief reserve], waarvan er drie per wedstrijd speelgerechtigd zijn.
b : Tot elk team mag één (bij naam) vastgestelde invaller behoren die al als vaste speler bij een ander team ingedeeld is.
c : Een vastgestelde invaller kan maar bij één team ingedeeld zijn.


Artikel  7:

Een deelnemend team blijft de gehele bekercompetitie ongewijzigd. Ook het inzetten van invallers, buiten de vastgestelde [zie art.6b], is niet toegestaan.


Artikel  8:

De wedstrijden worden door de competitieleiding over de na- en voorjaarscompetitie
verdeeld.


Artikel  9: 

De wedstrijden worden door het bestuur bij loting vastgesteld.


Artikel 10:

In principe speelt het eerst uitgelote team een thuiswedstrijd, echter kan om
organisatorische redenen hiervan worden afgeweken door wedstrijdleiding of vereniging.


Artikel 11:

De verenigingen zijn verplicht de wedstrijd in de vastgestelde speelweek te spelen.


Artikel 12:

Als een team op de vastgestelde speeldatum niet opkomt, wordt het betreffende team als verliezer aangewezen.


Artikel 13:

Om het klassenverschil te minimaliseren zal een ‘glijdende handicap’ gehanteerd worden in de individuele puntentelling. Spelers zijn per klasse verdeeld in A, B of C. A staat voor 67% of hoger, B staat voor 34 t/m 66% en C staat voor 33%.
Per verschil in klasse/letter wordt er 1 punt voorgift gegeven met een maximale punten voorgift van 7 punten.


Artikel 14:

Om geen beslissing te hoeven forceren, zal bij de bekerwedstrijden het dubbelspel
vervallen.


Artikel 15:

De winnaars van een gespeelde ronde gaan over naar de volgende ronde, de verliezers zijn voor verdere deelname uitgeschakeld (knock-out systeem). Uitgezonderd de vastgestelde invaller, deze valt buiten deze regel.


Artikel 16:

De finale zal in de accommodatie van één in de finale spelende teams gespeeld worden, dit mogen zij onderling bepalen. Bij geen overeenstemming zal bij loting, voorafgaande aan de bekercompetitie, door het MWTB bestuur het thuisspelende team vastgesteld worden.


Artikel 17:

De speelaccommodatie zal tijdens de finale voor geen enkel ander doel gebruikt mogen worden.


Artikel 18:

De arbitrage van de finale wedstrijd zal door neutrale scheidsrechters verzorgd worden.


Artikel 19:

De prijzen bestaan uit bekers voor de eerste en de tweede plaats.
Bovendien zal aan de ‘eerste prijs winnaar’ een wisselbeker ter hand gesteld worden.
Deze beker zal behouden mogen blijven door het team dat driemaal achtereen of vijfmaal in totaal de eerste prijs heeft behaald.
Voor elke finalist is er een persoonlijk aandenken.


Artikel 20:

De wisselbekerwinnaar, die de beker niet mag behouden(zie art.19), zal er voor zorg dragen, dat de beker tijdig en in goede staat vòòr de volgende finale ingeleverd wordt bij de wedstrijdleiding.


Artikel 21:

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur MWTB.